Potrebujete poradiť ? Volejte Po-Pi 08:00 - 15:00   +421 908 907 595

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode

www.primakresla.sk

a upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese http://www.primakresla.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania.

1.2. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.primakresla.sk je:

ADK TRADE s.r.o.

17.novembra 237

530 02 Pardubice

IČO: 28811615, zapísané v obchodnom registri vedeného Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 28643

1.3. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.primakresla.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.4. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je po uzavretí archivovaná iba po dobu nevyhnutne potrebnú na jej vybavenie, pričom po túto dobu je možné ju na písomnú žiadosť spotrebiteľa sprístupniť.

1.6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 6 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť uzavrieť kupnú zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Pre objednávanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár (ďalej len „objednávka“), ktorý obsahuje najmä informácie o:

- objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do nákupného košíka)

- spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia tovaru

- informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „záväzne objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.5. Riadne vyplnená a prostredníctvom internetového obchodu www.primakresla.sk odoslaná objednávka kupujúceho je akceptáciou návrhu predávajúceho na uzavretie zmluvy, pričom kupujúci je svojou akceptáciou návrhu na uzavretie kupnej zmluvy viazaný počas dodacej lehoty konkrétneho tovaru uvedenej pri tomto tovare na príslušnej stránke e-shopu.

Samotná kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzavretie kupnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónu. Kupujúci má právo meniť objednávku či zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzavretie kupnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky.

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy je záväzný s výhradou vyčerpania zásob straty schopnosti predávajúceho plniť.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3.9. O priebehu vybavovania objednávok a následnej expedicii tovaru je zákazník informovaný emailom alebo telefonicky.

4. Platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese ADK Trade s.r.o., Nová Ves 64, 56543 Zámrsk
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č.  IBAN: CZ3320100000002602371270,  BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedený u spoločnosti FIO banka, a. s. (ďalej len „účet predávajúceho“)
 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému
 • bezhotovostne platobnou kartou
 • prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 • V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby vopred je kúpna cena splatná do 10 dní od akceptácie objednávky predávajúcim. Tovar bude v takom prípade kupujúcemu dodaný až po zaplatení kúpnej ceny.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby.

4.5. Predávajúci je platcom DPH. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu a dodá v papierovej forme spoločne s tovarom alebo zašle v papierovej forme prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo zašle elektronicky.

4.6. V prípade požiadavky na dodanie tovaru do iného štátu ako v rámci Slovenskej republiky je možná platba iba na dobierku.

4.7.Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, hoci tak predávajúci požadoval (bod 3.6.), nárokovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

5. Preprava a dodanie tovaru

5.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Objednaný tovar bude zaslaný Kuriérskou službou alebo dopravený predávajúcim.

5.2. Náklady na přepravu jsou uvedeny zde:

Náklady na přepravu v závislosti na zvolené platbě při nákupu do 159€ včetně DPH: 

Dopravce Bankovní převod Platební brána GOPAY Dobírka
DPD 6 € 6 € 9 €
Osobní odběr 0 € 0 € 0 €

Náklady na přepravu v závislosti na zvolené platbě při nákupu od 160€ včetně DPH: 

Dopravce Bankovní převod Platební brána GOPAY Dobírka
DPD 0 € 0 € 3 €
Osobní odběr 0 € 0 € 0 €

Nadrozměr:

U nadrozměrného či příliš těžkého zboží je dopravné 20€ s DPH a na toto zboží se nevztahuje dopravné zdarma při nákupu nad 160€ s DPH. Zboží, které spadá do kategorie nadrozměrné je označeno v detailu produktu. Příplatek za platbu dobírkou je 3€ s DPH.

5.3. V prípade individuálnych požiadaviek sú ceny stanovené dohodou.

5.4. Vyššie uvedené ceny nákladov na balenie a prepravu tovaru platia pre dodanie tovaru v rámci Slovenskej republiky. V prípade požiadavky dodania tovaru do iného štátu, kupujúci najprv kontaktuje predávajúceho, pre dojednanie individuálnej ceny odvíjajúcej sa podľa cenníka Kuriérskej služby.

5.5. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní, a to osobne alebo ním určenou treťou osobou. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci alebo ním určená tretia osoba povinná skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zaznamenania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci alebo ním určená tretia osoba zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci alebo ním určená tretia osoba potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

5.7. V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim je možné požadovať od neho úhradu za náklady spojené s objednaním, vyskladnením a prepravou zásielky ku kupujúcemu a späť.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy - vrátenie tovaru

6.1. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu do 30 dní. Právo na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci uplatniť v lehote 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni:

- kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme tovar,

- v prípade kúpnej zmluvy týkajúcej sa rôzneho tovaru objednaného kupujúcim v rámci jednej objednávky a dodaného zvlášť, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme poslednú dodávku tovaru,

- v prípade kúpnej zmluvy týkajúcej sa dodávky tovaru pozostávajúcej z niekoľkých položiek alebo častí, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme poslednú položku alebo časť tovaru.

6.2. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať predávajúceho formou jednoznačného vyhlásenia (napr. listu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxu alebo e-mailu). Kupujúci môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tu, nie je to však jeho povinnosťou.

6.3. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, postačuje odoslať oznámenie o uplatnení práva odstúpiť od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

6.4. Pokiaľ kupujúci odstúpi od tejto zmluvy, predávajúci mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol informovaný o rozhodnutí kupujúceho odstúpiť od zmluvy, peňažné prostriedky, ktoré predávajúci od kupujúceho dostal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie peňažných prostriedkov použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý použil kupujúci na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ kupujúci výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým však kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. S vrátením peňažných prostriedkov však môže predávajúci počkať do tej doby, než vrátený tovar obdrží alebo kým mu kupujúci preukáže, že tovar odoslal.

6.5. Kupujúci tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď oznámi predávajúcemu, že odstupuje od kúpnej zmluvy, zašle späť alebo ich odovzdá na adrese predávajúceho – Mánesova 235, 566 01 Vysoké Mýto. Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 30 dní.

6.6. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Pokiaľ tovar môže byť vrátený obvyklou poštovou cestou, potom kupujúci znáša náklady na poštovné. V prípade, že tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou, znáša kupujúci priame náklady spojené s vrátením tovaru, ktorých výška je odhadnutá podľa výšky nákladov na dopravu tovaru stanovenú pri nákupe tovaru.

6.7. Kupujúci zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený či opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutý. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.8. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho.

6.9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy písomným oznámením zaslaným kupujúcemu v prípade, že sa tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy už nevyrába alebo nedodáva, pokiaľ sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo pokiaľ k akceptácii návrhu na uzavretie zmluvy predávajúcim došlo technickou chybou webu predávajúceho. Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy je účinné okamihom jeho doručenia kupujúcemu.

6.10. V prípadoch podľa odseku 6.9. obchodných podmienok bude kupujúci bezodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu vrátená späť.

6.11. V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je možné od zmluvy odstúpiť.

7. Práva z chybného plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci sa zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci sa zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • sa tovar hodí na účel, na ktorý ho predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy na základe výslovného dojednania zmluvných strán; kupujúci berie na vedomie, že vyobrazenie tovaru na fotografiách nie je dohodnutou predlohou ani vzorkou,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2. obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Kupujúci by mal podľa možnosti prezrieť tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Zjavné vady je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po vykonaní prehliadky tovaru.

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na e-mailovej adrese: info@primakresla.sk, prípadne osobne na adrese prevádzky predávajúceho: ADK Trade s.r.o., Mánesova 235, 566 01 Vysoké Mýto. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. Po obdržaní vadnej veci je vystavený reklamačný formulár, ktorý je v prípade zaslania reklamovanej veci zaslaný na email a to najneskôr do 24 hodín od obdržania vadnej veci. V prípade podania reklamácie osobne je formulár vystavený na mieste. Reklamácia je vybavená ihneď, v zložitejších prípadoch, ktoré vyžadujú posúdenie, do 30 dní.

7.6. Kupujúci, ak je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť právo z vady do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

7.7. Ak nemá vec vlastnosti uvedené v odseku 7.2., môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

7.8. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

7.9. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

7.10. Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia. Ak tomu nebráni povaha veci, je možné potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcim uvedené údaje. Ak uplatní kupujúci právo z vadného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

8. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

8.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

8.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo.

8.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

8.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

8.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

8.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

8.8. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom alebo službami predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

9. Doručovanie korešpondencie

9.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetká korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

9.2. Správa je doručená:

- v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,

- v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

- v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb aj odmietnutím prevzatia zásielky, ak odmietne adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,

- v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a dania výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

10.2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

10.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

10.4. Kontaktné údaje predávajúceho:

Sídlo firmy /adresa na doručovanie písomností/

ADK Trade s.r.o.
17. novembra 237
530 02 Pardubice
IČO: 28811615
DIČ: SK28811615

Sklad, distribúcia tovaru:

ADK Trade s.r.o.
Mánesova 235
566 01 Vysoké Mýto

Administrácia objednávok:

Tel.: +421 908 907 595
Email: info@primakresla.sk

Adresa elektronickej pošty:

info@primakresla.sk

Kontaktný telefón:

+421 908 907 595 v pracovné dni od 8-16 hodín

10.5. V prípade vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci (ako spotrebiteľ) podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR
Štefanská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupujúci môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.6. Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky si môžete stiahnuť tu.

Informácie o elektronickej evidencii tržieb (EET)


Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

Potrebujete poradiť? Ozvite sa nám PO–PIA od 8:00 do 15:00

  +421 908 907 595

Tovar bol pridaný do obľúbených.

Tovar bol odobraný z obľúbených.