Potrebujete poradiť ? Volejte Po-Pi 08:00 - 15:00   +421 908 907 595

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Firma ADKTRADE s.r.o., miestom podnikania Pardubice, 17. Novembra 237, PSČ: 530 02, IČO: 28811615, ako správca osobných údajov, Vás ako užívateľa webových stránok www.primakresla.sk informuje o nižšie popísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách.

Ďalej se v texte dozviete najmä:

  1. Aké Vaše osobné údaje budeme spracovávať;
  2. Za akým účelom a akým spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať;
  3. Komu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané;
  4. Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať a
  5. Aké máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva.

 

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese info@primakresla.sk.

Spracovanie osobných údajov detí

Naše webové stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov nespracovávame.

Rozsah spracovania osobných údajov

Keď nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, môžete byť požiadaní o vyplnenie určitých údajov o sebe alebo Vašej spoločnosti. Týmito údajmi môžu byť najmä:

a) Vaše meno a priezvisko,
b) obchodná firma,
c) adresa alebo sídlo spoločnosti,
d) identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
e) telefónne číslo
f) e-mailová adresa

Na našich webových stránkach Vás nesledujeme, takže sa k nám dostanú iba tie Vaše osobné údaje, ktoré nám výslovne oznámite. (pozn.: Pokiaľ budú na stránkach cookies, ktoré budú sledovať správanie užívateľov, je potrebné tieto cookies vymenovať a uviesť, čo konkrétne robia.)

Účel spracovania

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme Vás kontaktovali späť a poskytli Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo na účely plnenia našich povinností, a to zmluvných i zákonných. V prípade, že v našom e-shope objednáte tovar, uzavreli sme týmto kúpnu zmluvu a pre jej splnenie sú pre nás nevyhnutné Vaše osobné údaje. V súvislosti s prevádzkou našej činnosti máme tiež množstvo povinností uložených zákonom, ku ktorým tiež potrebujeme spracovávať Vaše osobné údaje, a to vo vzťahu ku kontrolným orgánom, ako aj z dôvodu povinnosti archivovať dokumenty. Na toto spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme Váš súhlas, pretože sa jedná o tzv. zákonnú licenciu. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované iba primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k vyššie popísanému účelu spracovania. Poskytnutie osobných údajov na účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov na účely odpovede na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie sú našou zmluvnou požiadavkou, a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzavretia zmluvy alebo neposkytnutia odpovede na Vami vznesené otázky.

Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu môžeme vedľa toho využiť na to, aby sme Vám zasielali obchodné oznámenia, tj aby sme Vás informovali o udalostiach alebo službách, ktoré poskytujeme a ktoré by Vás, podľa nášho názoru, mohli zaujímať, prípadne na zaslanie Newsletteru . Toto využitie osobných údajov podlieha Vášmu súhlasu.

Spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí nám zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na info@maxi-postele.cz alebo inú adresu, z ktorej ste od nás obdržali obchodné oznámenie.

Kto má k Vašim osobným údajom prístup

Vaše osobné údaje budeme ako správca spracovávať My. Vaše osobné údaje môžeme za vyššie uvedenými účelmi odovzdať našim subdodávateľom, aby pre nás vykonali ich spracovanie. Osobné údaje môžu byť odovzdané:

1.1.1. externej účtovnej firme JMK Koldín s.r.o.;

1.1.2. externej advokátskej kancelárii - Mgr. Michaele Bartoškovej, advokátke;

1.1.3. spracovateľom, ktorí nám poskytujú serverové, webové, cloudové alebo IT služby, alebo ktorí sú jeho obchodnými partnermi;

1.1.4. dopravcovi, ktorý zaisťuje dopravu Vašej objednávky.

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú budeme plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu potrebnú na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archívnictve a evidencii alebo zákon o dani z pridanej hodnoty, najdlhšie však 10 rokov od ukončenia zmluvy.

Vaše práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

a) právo na prístup k osobným údajom;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo byť zabudnutý“);

d) právo na obmedzenie spracovania údajov;

e) právo vzniesť námietku proti spracovaniu; a

f) právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázali urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese info@primakresla.sk.

Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať , či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania alebo vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže Sprostredkovateľ požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov. Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné alebo neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že tieto môžeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo vzniesť námietku znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávané.

Sťažnosť môžete podať na dozornom úrade, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Správca nemá poverencov na ochranu osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018.

INFORMAČNÁ DOLOŽKA podľa GDPR

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1. Správca (ADKTRADE s.r.o., miestom podnikania Pardubice, 17. Novembra 681, PSČ: 530 02, IČO: 28811615) spracováva Vaše osobné údaje nevyhnutné pre riadny výkon svojej činnosti (ďalej tiež ako „Osobné údaje“), a to meno, priezvisko / názov , adresu / sídlo, IČO, emailovú adresu, telefónne číslo.

1.2. Vaše Osobné údaje správca spracováva iba na nižšie uvedené účely a na základe uvedených právnych základov:

1.2.1. zákonná licencia - plnenie kúpnej zmluvy alebo plnenie povinností uložených zákonom (všetky vyššie uvedené osobné údaje). Dôsledkom neposkytnutia údajov môže byť neuzavretie zmluvy.

1.2.2. na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov na zasielanie obchodných oznámení či Newsletteru (iba meno, priezvisko a emailová adresa).

1.3. Osobné údaje budú správcom poskytnuté týmto tretím osobám:

1.3.1. externej účtovnej firme JMK Koldín s.r.o.;

1.3.2. externej advokátskej kancelárii – Mgr. Michaele Bartoškovej - advokátke;

1.3.3. osobám poskytujúcim správcovi serverové, webové, cloudové alebo IT služby, alebo ktorí sú jeho obchodnými partnermi

1.3.4. dopravcovi, ktorý zaisťuje dopravu Vašej objednávky.

1.4. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám z krajín mimo EÚ a EHP.

1.5. Osobné údaje budú správcom spracovávané po dobu trvania Zmluvy, alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností správcu podľa platných právnych predpisov, najdlhšie však 10 rokov od jej ukončenia.

1.6. V súlade s predpismi na ochranu osobných údajov máte tieto práva:

1.6.1. Právo na prístup k Osobným údajom u správcu, čo znamená, že si môžete kedykoľvek požiadať o potvrdenie správcu, či Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracovávané, či má právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania či vznesenie námietky, odkiaľ Osobné údaje boli získané, a či dochádza na základe spracovania Osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže správca požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

1.6.2. Právo na opravu Osobných údajov, čo znamená, že môžete požiadať správcu o opravu či doplnenie Osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.

1.6.3. Právo na výmaz Osobných údajov, čo znamená, že správca musí vymazať Vaše Osobné údaje pokiaľ (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) odvoláte súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod na spracovanie (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie (iv) spracovanie je protiprávne alebo (v) to ukladá zákonná povinnosť.

1.6.4. Právo na obmedzenie spracovania Osobných údajov, čo znamená, že pokiaľ sa nevyriešia sporné otázky ohľadom spracovania Vašich Osobných údajov, konkrétne pokiaľ (i) popierate presnosť Osobných údajov, (ii) spracovanie je protiprávne, ale namiesto výmazu Osobných údajov chcete ich spracovanie iba obmedziť, (iii) správca už Osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy áno (iv) alebo pokiaľ Vami bola vznesená námietka proti spracovaniu podľa čl.

1.6.5. Správca môže mať Osobné údaje iba uložené a ďalšie spracovanie je podmienené Vaším súhlasom, prípadne tým, že tieto údaje sú potrebné z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov,

1.6.6. Právo na prenositeľnosť údajov, čo znamená, že máte právo získať Vaše Osobné údaje, ktoré ste poskytli správcovi so súhlasom na spracovanie alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a, ak je to technicky uskutočniteľné, máte právo, aby správca tieto údaje odovzdal inému správcovi.

1.6.7. Právo vzniesť námietku proti spravovaniu Osobných údajov, čo znamená, že môžete u správcu podať písomnú či elektronickú námietku proti spracovaniu svojich Osobných údajov, čím spôsobíte, že správca Osobné údaje ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami

1.7. Všetky svoje práva, stanovené predchádzajúcim odsekom, môžete uplatniť u správcu buď písomnou formou doporučeným listom, zaslaným na adresu jeho miesta podnikania, či elektronickou formou na e-mailovej adrese info@primakresla.sk.

1.8. Ďalej máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu Osobných údajov na dozornom úrade, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

1.9. Na základe spracovávaných Osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani k profilovaniu.

1.10. V prípade, že bude správca užívať osobné údaje na iný účel, než ktorý je stanovený v tejto informačnej doložke, bezodkladne poskytne Záujemcovi informáciu o tomto inom účele a ďalšie informácie uvedené v tejto doložke.

1.11. Správca nemá poverencov na ochranu osobných údajov.

Potrebujete poradiť? Ozvite sa nám PO–PIA od 8:00 do 12:00

  +421 908 907 595

Tovar bol pridaný do obľúbených.

Tovar bol odobraný z obľúbených.